Ro-reglement

Ro-reglement for Nykøbing Mors Roklub incl. langtursreglement

1- RO-REGLEMENT

1. Under alle forhold gælder D.F.f.R’s reglementer, herunder D.F.f.R’s Langtursreglement.
2. I tillæg til D.F.f.R’s reglementer er følgende lokale Ro-reglement gældende for Nykøbing Mors Roklub.

2- KRAV TIL MEDLEMSKAB

1. Som medlem i Nykøbing Mors Roklub optages enhver i alderen fra 12 år og opefter.
2. Aktive medlemmer skal over for klubbens bestyrelse på tro og love have erklæret sig i besiddelse af gode svømmefærdigheder. Mindstekravet er at man kan svømme 300 meter.
3. Nye roere skal så vidt muligt deltage i klubbens Roskole, hvor bl.a. kendskab til kommandoer, roteknik og håndtering af materiel erhverves. Roskolen afsluttes med en praktisk prøve, hvor Rochefen frigiver roere, som besidder de fornødne færdigheder.

3- STYRMÆND

1. Ingen båd må gå på vandet uden en udnævnt styrmand, der påtager sig det dermed forbundne ansvar. Dispensation herfra kan gives af et bestyrelsesmedlem eller vagthavende.
2. Klubbens styrmænd udnævnes af bestyrelsen.
3. Der findes 2 typer styrmænd – Korttursstynnænd & Langtursstyrmænd.
4. Langtursstyrmandsretten giver ret til roning overalt, mens korttursstyrmandsretten giver ret til roning i lokalt farvand (jf efterfølgende punkt 4.2).
5. Korttursstyrmandsretten er en teoretisk og praktisk uddannelse, som afholdes lokalt af roklubben. Alle frigivne inriggerroere kan deltage.
6. Langtursstyrmandsretten kan tildeles erfarne roere, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus afholdt af DFfR (typisk over en weekend).
7. Scullerret kan erhverves af korttursstyrmænd via deltagelse på specielle rokurser. Scullerret tildeles af udpegede instruktører.

4- DEFINITION AF KORT- OG LANGTURE

1. Enhver tur, der går ud over det daglige roområde, er en langtur.
2. Det daglige rofarvand strækker sig til Årbækmølle mod syd og molen i Dråby Vig mod nord.
3. Langtursroning samt roning i det daglige rofarvand kan foregå fra Standerhejsning (ca. start april) til Standerstiygning (sidst oktober). Under hensyntagen til forsvarlig vind- og vejrforhold kan Bestyrelsen give tilladelse til udvidelse af rosæsonen.
4. Gæstekontakten skal informeres om langture der strækker sig over mere en 1 dag
5. Vinterroning – mellem standerstrygning og standerhejsning – kræver særlig tilladelse og skal ansøges skriftligt til inriggerudvalget hvert år. Der må ros mellem roklubben og på til badebroen ved Dråby Vig samt Syd på til Skyttehuset ved Fåruplund. Al roning foregår maks 50 m. fra land og i dagslys. Al roning foregår med redningsvest fra 1 Oktober til 1 Maj. Længere ture skal inrigger udvalget give tilladelse til. Ved vinterroning medbringes et sæt tørt tøj.

5- TURENS AFVIKLING

1. Den daglige roning ledes af Rochefen, der overfor medlemmerne træffer bestemmelse om brugen af både og andet romateriel, sanmensætter holdene m.v.
2. Inden holdet går i båden, skal det være bestemt og indført i Rojournalen, hvorhen turen skal gå, besætningens navne og tidspunkt for afgang. Afvigelse fra den således trufne stedbestemmelse tillades kun, når styrmanden af hensyn til vejr og sø finder det rigtigst at tage anden bestemmelse.
3. På såvel kort- som langture skal båden altid være forsynet med et øsekar, bådshage og redningsveste (én til hver person) af en af Dansk Varedeklarations Nævn (DVN) eller tilsvarende organisation, godkendt type.
4. En båd, der er på langtur, skal følge kystlinien, når bundforholdene ikke hindrer dette og må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden.
5. Bådens styrmand har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, når manøvren efter styrmandens skøn er forsvarlig.
6. Det er tilladt at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers forlænges uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må kun finde sted efter at bådens styrmand har indhentet samtykke fra hele mandskabet Hvis blot én af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages. Bådens fører har fortsat det fulde ansvar.
7. Efter hver tur indskrives tidspunkt for ankomst til roklubben i Rojournalen, og den roede strækning indføres i km-statistikkerne.

6- MATERIEL

1. I land fører Inriggerudvalget tilsyn med materiellet og dets anbringelse. Enhver anvisning af ham i så henseende er medlemmerne forpligtigede til at efterkomme.
2. Har en båd eller et andet redskab været under reparation, må det ikke bruges før, at inriggerudvalget har givet sit samtykke.
3. Efter hver tur skal båden tømmes for vand, renses/spules og aftørres. Årer skal ligeledes rengøres.
4. Årer, bådshage, flag, stander, øsekar og andre genstande, som hører til båden eller har været med på turen, anbringes omhyggeligt på dertil bestemte pladser.
5. Har båden eller inventar lidt overlast, skal Styrmanden hurtigst muligt afgive nøjagtig melding til inriggerudvalget derom. Om enhver skade på eller tab af materiel skal der indføres bemærkning i Ankerprotokollen.
6. Småreperationer i form af: Udskiftning af remme til fødder, skift af hjul på sæder, split til spændholt, udskiftning af enkelte skruer, der er løse eller faldet af, ny bundprop etc. må de enkelte medlemmer gerne selv udbedre hvis muligt. Andre reparationer skal meldes til inriggerudvalget og indføres i Ankerprotokollen.

7- ANSVAR

1. Det pålægges samtlige medlemmer at overholde god orden og god tone indenfor klubbens område i videste forstand.
2. Enhver overtrædelse af dette Reglement (incl. D.F.f.Rs Langtursreglement) kan af Rochefen eller andre Bestyrelsesmedlemmer indstilles til Bestyrelsen til afgørelse af påtale/sanktionsmuligheder.
3. Alle tvivlsspørgsmål vedrørende love og reglement afgøres af Bestyrelsen.

8- DISPENSATION

1. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra nærværende reglement.

Revideret Marts 2017 af den siddende bestyrelse

Ro- og kajaksport på Limfjorden