Vedtægter

VEDTÆGTER

 • 1 Navn
  Klubbens navn er NYKØBING MORS ROKLUB. Dens hjemsted er Morsø Kommune. Dens stander er hvid med mørkeblåt malteserkors med rød kant.
 • 2 Formål
  Klubbens formål er at give dens aktive medlemmer adgang til at dyrke roning under D.F.f.R og kajakroning under D.K.F.
 • 3 Organisation
  Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (D.F.f.R.) og Dansk Kano og Kajak forbund, og er underlagt disses love og bestemmelser.
 • 4 Medlemmer
  Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan optages enhver, der er fyldt 18 år. Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan optages enhver i alderen 12 til 17 år. Alle medlemmer er underlagt de til enhver tid gældende ro- og kajakreglementer. Overtrædelse af klubbens reglementer kan straffes med eksklusion.
 • 5 Optagelse
  Begæring om optagelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og denne afgør om optagelse kan finde sted. Hvert nyt medlem får udleveret et eksemplar af klubbens love. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslutning herom kræver simpelt flertal. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.
 • 6 Kontingent
  Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. For aktive medlemmer opkræves kontingentet på 1, 2 eller 4 rater. Kontingentåret har sin start den 1. april. For tilkommende medlemmer betales efter prøvetid fra indmeldelsesdato og til 31. marts. Udregnes månedsvis i forhold til det årlige kontingent. Hvis et medlem udmelder sig af roklubben i kontingent-året efter del-medlemskabet, og igen senere indmelder sig, skal der betales fuld årskontingent. Et del-medlemskab kan kun opnås én gang.
  En måned efter forfaldsdato fremsendes en rykker tillagt gebyr, hvis beløbsstørrelse fastsættes af den siddende bestyrelse.
  For passive medlemmer opkræves kontingentet en gang årligt forud gældende for perioden 1. april – 31. marts, med forfaldsdato den 15. april.
 • 7 Udmeldelse
  Udmeldelse sker skriftligt til kassereren. Man er kontingentpligtig, uanset om faciliteterne har været benyttet eller ej, indtil gyldig udmeldelse har fundet sted.
 • 8 Klubhus og materiel
  Ethvert medlem har adgang til klubhuset. Kun aktive medlemmer har ret til benyttelse af klubhusets faciliteter, både, kajakker og øvrigt materiel.
 • 9 Eksklusion
  Når et medlem er i kontingent restance udover 4 måneder, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer stammer for eksklusion. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jfr. § 17- Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.
 • 10 Ordinær generalforsamling
  Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen kan ske pr. elektroniske medier og/eller ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside samtidig med opslag i klubben. Sammen med indkaldelsen skal der gives meddelelse om dagsordenen. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før  generalforsamlingen, og disse forslag optages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer, og den kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeretten bortfalder, hvis der foreligger kontingentrestance på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.
 • 11 Dagsorden
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand, jfr. § 14.
 7. Valg til den øvrige bestyrelse, jfr. § 14.
 8. Valg af revisor.
 9. Valg til permanente udvalg.
 10. Eventuelt.
 • 12 Generalforsamlingens ledelse m.v.
  Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jfr. § 9 stk. 4, § 17 og § 18 stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra 2 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
 • 13 Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde i § 10 stk. 2.
 • 14 Bestyrelse – valg og daglig ledelse
  Bestyrelsen består udover formanden af 4 medlemmer, der ligesom formanden vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
  Der afgår efter tur 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) og 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år).
  I tilfælde af vakance i årets løb, har bestyrelsen ret til at supplere sig selv med indtil 2 medlemmer. Valgbare medlemmer er alle aktive medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af deres medlemmer hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede, jfr. Dog § 9 stk. 3.
  Klubben tegnes af hele bestyrelsen. Ved større økonomiske dispositioner kræves underskrifter af hele bestyrelsen. I alle sager, der angår køb/salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af hele bestyrelsen.
  Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Inriggerudvalget og kajakudvalget er permanente udvalg, som af deres midte vælger sin formand, der i daglig tale benævnes henholdsvis rochef og kajakchef. Inden tiltrædelse skal personen godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter antallet af udvalgsmedlemmer og valgregler. I tilfælde af vakance i permanente udvalg kan bestyrelsen årligt supplere udvalgene med indtil 2 medlemmer.
 • 15 Klubbens bøger.
  Klubben fører følgende bøger. Medlemsprotokol og kassebog, forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen samt ro-journal.
 • 16 Regnskab.
  Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Revisionen foretages af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Det reviderede regnskab og revisorernes eventuelle bemærkninger skal henligge til eftersyn for klubbens medlemmer hos kassereren i 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • 17 Lovændringer.
  Forandringer af lovene kan ske på enhver generalforsamling, når mindst en tredjedel af klubbens medlemmer er til stede, og når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage, med sædvanlig varsel, indkalde ny generalforsamling. Hvis også to tredjedele af de på denne generalforsamling afgiven stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
 • 18 Klubbens opløsning.
  Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan tages uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der r i behold anvendes til lokale idrætslige formål.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 28. januar 2014. Ændret på den ordinære generalforsamling d. 25. januar2022.

Stander

Ro- og kajaksport på Limfjorden