Kajakudvalget

Udvalget har til opgave at udvikle og styre kajakroningen i klubben i henhold til kajakreglementet. Dette gælder både hvad angår rofærdigheder og forvaltning af roklubbens kajakmateriel.

Ansvarsområdet kan opdels i 2 elementer:

Uddannelse og sikkerhed

Udvalget har til opgave at varetage oplæring af nye roere og tildeling af rorettigheder i henhold til roklubbens kajakreglement og Dansk Kano & Kajak Forbunds regler. Desuden varetages planlægningen for uddannelse af instruktører mv, som er nødvendig for opretholdelse af et passende kompetenceniveau.

Udvalget er pligtig til at føre register over tildelingen af rorettigheder og beståede prøver.

Forvaltning af materiel

Udvalget er ansvarlig for vedligeholdelse af kajakker og tilhørende materiel. Udvalget vurderer desuden løbende behovet for nyanskaffelse af kajakker og tilhørende materiel, idet det tilstræbes, at aktiviteter mv. planlægges, således at det eksisterende materiel udnyttes bedst muligt.

Økonomi

Udfra roklubbens samlede budget tildeles udvalget hvert år et beløb, som udvalget frit kan disponere over indenfor rammerne af ovenstående ansvarsområder. Ønskes midler til større vedligeholdelsesopgaver, nyanskaffelser mv. kan der ansøges om midler hertil af bestyrelsen.

Udvalget er pligtig til at føre regnskab over de anvendte midler. Ultimo hvert år udarbejdes budget for det kommende år, hvilket danner basis for bestyrelsens tildeling af midler til udvalgene.

Udvalget modtager meget gerne ris, ros og gode idéer… så tag fat i en af os, hvis du har et spørgsmål eller en god idé.

Udvalgsmedlemmer

Simon Kusk Andersen, Jonas

Ro- og kajaksport på Limfjorden