Generalforsamling

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling tirsdag d. 28. januar
kl. 19.00 i Nykøbing Mors Roklub

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand, jfr.§ 14  Ikke på valg.
7. Valg af den øvrige bestyrelse, jfr. § 14
på valg: Arne Rosgaard (modtager ikke genvalg)
Inger Rolighed (modtager ikke genvalg)
8. Valg af revisor
9. Valg af permanente udvalg (inrigger og kajak udvalg)
10. Eventuelt.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse,
skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen,
og disse forslag optages i dagsordenen.

Regnskab følger senere

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen
Nykøbing Mors Roklub